מצורף סדר יום לישיבת ועדה מקומית לתכנון ובניה
מס' 02/2017 שתתקיים ביום ראשון 19/03/2017 בשעה 10:30 בחדר הישיבות

ארכיון הועדה המקומית