טופס 4 (חיבור לתשתיות) הוא טופס הדרוש למי שסיים בניית מבנה חדש, ורוצה להתחיל להשתמש בו. הטופס מתיר לחברת החשמל ולתאגיד המים לחבר את המבנה החדש לרשתותיהם.
במקרים מיוחדים תנפיק הוועדה טופס 4 עוד לפני השלמת הבניה או הפיתוח, בתנאי שהמבנה ראוי לשימוש, וכנגד ערבויות מתאימות להשלמתו בזמן ובאופן הנדרש.

מצ"ב הטפסים והמסמכים הדרושים לצורך קבלת טופס 4:


מסמכי מקור מלאים וחתומים יש להעביר למפקח הועדה.


בשאלות ניתן לפנות למיכאל: Michael@eilot.org.il  08-6355726