מצורף סדר יום לישיבת רשות רישוי מס' 2017002
שתתקיים ביום א' 29/01/2017 בשעה 08:30 בחדר הישיבות.

ארכיון רשות הרישוי