ועדת הנחות מרכז קהילה חבל אילות

כללי:

 1. מטרת הנוהל לקבוע את הכללים וההוראות למתן הנחות בחוגים ציבוריים, תוך יצירת קריטריונים אחידים וברורים למתן הנחות על מנת למנוע אפליה ולשאוף ליצור שיווין בין משתתפי החוגים.
 2. ההנחות הן על חוגים שאינם שיעורי מוזיקה ועליהם כבר יש סבסוד.
 3. ההנחות חלות על מחיר החוג בבסיס ולא חלות על ערכות, תלבושת, חומרים וכד'.
 4. קביעת ההנחה תהיה עפ"י מצבו הספציפי של המבקש ועפ"י היכולת הכלכלית של מרכז קהילה להעניק הנחה זו במסגרת פעילותו.
 5. ההנחה היא חד פעמית במקרה של זכאות ליותר מהנחה אחת, תתקבל ההנחה הגבוהה יותר
 6. הגשת הבקשה אינה פוטרת מתשלום בגין פעילות ואינה דוחה את מועד התשלום.
 7. תנאי להנחה- תשלום חובות קודמים למרכז הקהילה (מתנ"ס).
 8. ההנחה תינתן עבור שנת הכספים השוטפת בלבד.
 9. הגשת הבקשה תיעשה על גבי טופס "בקשה להנחה", אותו ניתן לקבל במשרדי מרכז הקהילה.
 10. ישיבת ועדת ההנחות מתקיימת בחודש אוקטובר של אותה השנה ובעת הצורך, פעם נוספת במהלך השנה ולא יאוחר מחודש אפריל.

 

הנחות עפ"י מבחן הכנסה:

 

 1. מבקש ההנחה ימלא את הטופס המצורף כנספח לטופס זה.
 2. ההנחה תהיה לתושב חבל אילות בלבד עפ"י מבחן הכנסה.
 3. שיעור ההנחה יקבע בהתאם לקריטריונים שנקבעו ע"י הועדה.
 4. למשפחה שבראשה הורה עצמאי, תחושב ההכנסה לנפש כמו משפחה דו הורית. למשל למשפחה בה שתי נפשות (הורה וילד) תחולק ההכנסה ברוטו לחודש ב3.
 5. משפחה העומדת בקריטריון הנחה של 50% עפ"י מבחן הכנסה- ההנחה של 40% תחול על מקסימום שני חוגים במשפחה.
 6. במידה והזכאי להנחה מקבל הנחה ממקורות רשותיים אחרים או שאינו מגורם זה כמו עמותה, תרומה, משרד ממשלתי וכו', עליו לדווח על כך שניתנה הנחה נוספת בתוך הטופס. הועדה תהיה רשאית לתת חוות דעת קונקרטית לכל מקרה.

 

טבלת הנחות לחוגים:

הכנסה חודשיתכוללת ברוטו לנפש בש"ח

שיעור ההנחה %

עד 1274 ₪

 1.  

עד 1378 ₪

 1.  

עד 1494 ₪

 1.  

עד 1604 ₪

 1.  

עד 1844 ₪

 1.  
 

 

 1. ככלל, הועדה אינה עוסקת בהנחות לאח שני, שלישי וכו'
 2. יובהר שסכום ההנחה שיקבע ע"י הועדה, יועבר למבקש ההנחה בלבד ולא לגורם אחר, בכפוף להצגת קבלה בגין התשלום.
 3. על הגוף המשלח את בקשת ההנחה (מרכז קהילה- מתנ"ס) חלה אחריות לבחון את טופס ההגשה לוועדה - אם מגיש הבקשה עומד בקריטריונים המוצגים לעיל, זאת כדי למנוע ציפייה מיותרת ממגישי הבקשה.

 

 1. חברי הועדה:

 

לימור כ"ץ- מנהלת מרכז קהילה (מתנ"ס)

שרי ניצן- מנהלת השירותים החברתיים

מנהל/ ת כספים, מרכז קהילה.

ניתן למלא את הטופס בקשה באופן מקוון בקישור הנ"ל >>>

או להדפיס את הטופס מכאן>>>