כללי

    •    שם: ועדה לשטחים פתוחים – מועצה אזורית חבל אילות    
    •    מעמד: ועדת רשות סטטוטורית של המועצה, הכפופה למליאה.
    •    הוועדה קמה כחלק ממימוש תכנית האב בנושא השטחים הפתוחים.

    העבודה שנעשתה במסגרת תכנית האב תשמש בסיס לעבודתה.

 

תפקידי הועדה וסמכויותיה

    •    פיתוח וניהול מאגר השטחים הפתוחים במרחב המועצה.
    •    מתן המלצות לוועדה המקומית, למליאה ולגורמי מועצה נוספים.
    •    תוכניות להן נגיעה לתחום פעולתה יועברו לעיונה דרך קבע.
    •    יזום נושאים לדיון ולעבודה, ושמירת הנושא חי ופעיל.
    •    מעקב אחר המתרחש בשטחים הפתוחים, תוך שמירה על קשר עם הגופים הנוגעים בדבר.
    •    מציאת דרכים לשיתוף הציבור.

 

היעדים של הועדה

    •    יצירת כליי עבודה לניהול השטחים הפתוחים במרחב המועצה:
    •    ביסוס ופיתוח המאגר במפות, טבלאות הערכה וכלים נוספים. 
    •    יצירת בסיס מקצועי וטכנולוגי מתאים ויציב.
    •    יצירת מאגר מוסכם של שטחים לפיתוח, שטחים לשימור ושטחים בקונפליקט מובהק.
    •    כתיבת תוכנית אב לשטחים הפתוחים במועצה על בסיס כלי העבודה ומאגר השטחים שבנקודות 1-2. 
    •    שילוב תוכנית האב לשטחים הפתוחים כהמלצות בתוכנית המתאר הכוללנית של המועצה..

 

הרכב הועדה

    •    נציג מליאת המועצה – יו"ר הועדה 
    •    נציג הועדה לאיכות הסביבה של המועצה.
    •    מהנדס הועדה המקומית (או מי מטעמו).
    •    נציג היחידה הסביבתית חבל אילות.
    •    נציג הועדה החקלאית במועצה.
    •    נציג החברה הכלכלית.
    •    נציג ציבור 
    •    נציג ציבור

את הועדה ילוו באופן קבוע יועצים מקצועיים:
אקולוג, אדריכל/ מתכנן נוף, יועץ שטחי אש וצבא ונוספים לפי צורך. 
הוועדה תעזר מיקצועית במרכז מדע ים המלח והערבה.  

 

למעבר לפרוטוקלי הועדה 2015: