ועדות תכנון ובניה בחבל אילות

הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה היא מוסד תכנון. הרכבה של ועדה מקומית הוא מועצת הרשות, ויושב הראש שלה הוא ראש הרשות. לוועדה המקומית סמכויות שונות בתחומי התכנון והבנייה. הועדה המקומית במליאתה תדון בנושאים תכנוניים מאד משמעותיים, או בנושא שחבר וועדת המשנה או משקיף דרשו להעלות במליאה. לצד הוועדה פועלת יחידת ההנדסה המקומית ובראשה מהנדס הועדה.


רשות הרישוי מורכבת משני נושאי תפקידים – מהנדס הועדה המקומית, ויושב הראש של אותה ועדה. תפקידה של רשות הרישוי הוא לאשר או לדחות בקשות להיתר בנייה, בכפוף למה שהותר בתקנות ובתכניות החלות על השטח. רשות הרישוי רשאית להעביר בקשה להיתר לוועדה המקומית, ותעשה זאת בנושאים מורכבים או משמעותיים.