המועצה האזורית חבל אילות יחד עם החברה הכלכלית לפיתוח התיירות בחבל אילות בע"מ ויתר גופי הסמך של המועצה (להלן ייקראו כולם: "המועצה"), הקימה מאגר לבחירת ספקים וקבלנים אליהם יפנו מעת לעת לביצוע עבודות בהתאם לצרכיהם.
המאגר יאפשר למועצה לפנות לספקים וקבלנים בהתאם להתקשרות במכרזי זוטא, לפי סעיף 8 לתוספת השניה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח-1958 וכן עשוי לשמש את המועצה, לפי שיקול דעתה, בהתאם לנוהל הצעות מחיר במקרים של פטור ממכרז לפי סעיף 3(3) לתקנות, ומיועד לשימוש אגפי ומחלקות המועצה וגופי הסמך השונים.

להרשמה למאגר הספקים והקבלנים לחץ כאן 

כניסה למשתמש קיים לחץ כאן 

לשאלות והבהרות בנושא המאגר לחץ כאן

ניתן לפנות  למנהלת המאגר

אתי בן אלי
רכזת מכרזים והתקשרויות
08-6355816

 

רשימת הספקים והקבלנים המאושרים במאגר