מבוא

 1. חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג – 1993 (להלן – החוק) קובע כי כל עיסוק ברעלים לרבות יצור, יבוא, אריזה, מסחר, ניפוק, העברה, אחסנה, החזקה ושימוש חייב בהיתר רעלים.
 2. התנאים דלהלן הם תנאים כלליים ויישומם יתבצע ע"פ לוח זמנים כפי שיאשר הממונה. ניתן להוסיף עליהם בכל עת על פי הצורך.
 3. תנאים אלה אינם באים במקום כל דרישה אחרת של גופים הממונים על כך מתוקף חוק. בכל מקרה של סתירה בין התנאים התנאי המחמיר קובע.

 

תנאים כלליים להיתרי רעלים

 1. אין למכור רעלים למי שאינו בעל היתר רעלים כמפורט בסעיף 8 לחוק. בעל היתר הרעלים אחראי לנהל ולעדכן את פנקסי הרעלים שלו כמפורט בסעיף 5 לחוק.
 2. היתר הרעלים ניתן לעיסוק בחומרים ובכמויות כמפורט בתוספת הראשונה המצ"ב בלבד. ההיתר אינו מאפשר קליטת, קניית או מכירת פסולות של הרעלים הנ"ל או פסולות מסוכנות אחרות ממקורות חוץ, אלא אם ניתן לכך אישור מראש ובכתב במפורש.
 3. בעל היתר הרעלים יחזיק גיליון בטיחות (MSDS) כמפורט בתקנות הבטיחות בעבודה (גיליון בטיחות) התשנ"ח – 1998.
 4. בעל היתר הרעלים ינקוט בכל האמצעים הדרושים לטיפול ברעלים שבעסקו, לפי מיטב הידע והטכנולוגיות המקובלות והישימות כלכלית (best available technology economically achievable) ובכפוף להוראות היצרן ולגיליונות הבטיחות (MSDS), לרבות אמצעים למניעת תקריות ולטיפול בהן.
 5. בעל היתר הרעלים חייב לתפעל או להחזיק את העסק שברשותו כך שתצומצם פליטת רעלים לסביבה: לאוויר, למקורות מים, לקרקע או לשפכים בהתאם לדרישות החוקים והתקנות הרלוונטים.
 6. בעל ההיתר יכין נוהלי תיפעול ותחזוקה שיבטיחו את תקינות הציוד ובכלל זה צנרת, מאצרות, משאבות, שסתומים, גלאים, ציוד לטיפול בתקלות, אמצעי בטיחות וציוד מגן.
 7. בעל היתר הרעלים יעמוד בדרישות שירותי הכבאות וההצלה ויפעל על פי הנחיותיהם בכל הקשור למניעת דלקות וטיפול בהן.
 8. במפעל יוכן מיפוי למקורות ותרחישים אפשריים להיווצרות חשמל סטטי. על פי ממצאי מיפוי זה יותקנו התקני הארקה. ההתקנים יתוחזקו לאבטחת יעילותם מעת לעת.

 

מבנה לאחסון רעלים

 1. המבנה בו מאוחסנים רעלים (להלן: המבנה) יהיה מחומר קשיח ולא בעיר.
 2. רצפת המבנה תהיה מחומר קשיח מונע חלחול. הרצפה תהיה בעלת שפה מוגבהת או שתנוקז לבור איסוף במטרה למנוע את פיזור הרעלים מחוץ למבנה בעת שפך.
 3. המבנה יהיה מאוורר באופן טבעי או מאולץ.
 4. דלת המבנה תפתח החוצה.
 5. במבנה המיועד לאחסון של רעלים דליקים או רעלים ששרפתם תפלוט חומרים רעילים לסביבה יהיו קירות המבנה, המחיצות או הקירות הפנימיים מחומר עמיד לאש.
 6. במבנה תותקן תאורה להתמצאות בחשכה.
 7. במבנה המיועד לאחסון חומרים דליקים ובסביבה בה משונעים חומרים כאלה יהיו אביזרי החשמל מסוג המוגן מהתפוצצות.

 

אחסון (בכל שטח המפעל לרבות במחסנים, אולמות ייצור, מערכות טיפול בשפכים)

 1. בעל ההיתר יוודא כי לתחום אחסון הרעלים יכנסו רק עובדים שהוסמכו לכך.
 2. יופרדו רעלים העלולים להגיב ביניהם.
 3. יופרדו רעלים שההנחיות לטיפול בהם בעת חירום סותרות זו את זו.
 4. ליד כל אזור אחסון יוחזקו חומרים סופגים ובמידת הצורך אמצעי שאיבה. עמדות כיבוי אש תמוקמנה בהתאם להנחיות שירותי הכבאות וההצלה.
 5. רעלים יאוחסנו באריזות סגורות ותקינות וככל האפשר באריזות המקוריות.
 6. לא יאוחסנו נוזלים מעל מוצקים או אבקות.
 7. אבקות יאוחסנו באופן שימנע הרטבתן ופיזורן.
 8. מכלי אחסון נוזלים או גזים מונזלים למעט גזים מונזלים דליקים, ייבנו בתוך מאצרות או במחסנים הבנויים כמאצרה או על משטחי אחסון ואיסוף המנוקזים למכל איסוף למעט במקרים שיאשר הממונה. המאצרות, משטחי האחסון והאיסוף ומכלי האיסוף ייבנו על פי התנאים למאצרות (ד.16).
 9. מכלי גזים מונזלים דליקים חדשים ייטמנו. בעל ההיתר יוודא כי מתחת למכלים קיימים לא תתאפשר הצטברות גז דליק.
 10. בעל ההיתר יוודא כי מכלים ריקים ובהם שאריות הרעלים יועברו לרמת חובב, או יוחזרו לספק ממנו נתקבלו חומרי הגלם, או ישטפו כך שלא יכילו את הרעל שאוחסן בהם ומי השטיפה יטופלו במתקן קדם טיפול. התויות המקוריות יוסרו ממכלים שנשטפו ואינם מכילים שאריות הרעלים שאוחסנו בהם. מכלים מרוקנים מרעלים יאוחסנו בנפרד.
 11. אחסון של מכלים ניידים (דוגמת: חביות וקוביות) יעשה רק על גבי משטחים מתאימים ותקינים.
 12. מכלים ניידים יאוחסנו כך שתובטח גישה נוחה של כלי השינוע לכל אחד מהם.
 13. ניתן לאחסן רעלים במשטחים המונחים זה על גבי זה בשתי קומות. בכל מקרה בו מעונינים ביותר משתי קומות יש לקבל אישור בכתב מאת הממונה .
 14. במקרים בהם יאשר הממונה אחסון חומרים דליקים שלא בתוך מבנה יש לאחסנם בצל ולהפרידם מחומרים בעירים לרבות צמחיה.
 15. בעל ההיתר ידווח לממונה על כל המכלים התת קרקעיים המכילים רעלים ומצויים בשטח המפעל.
 16. מאצרות (הנחיות מפורטות בנושא יצורפו במידת הצורך)
  1. קיבולת המאצרה תהיה לפחות 110% מנפח המכל המאוחסן בה. כאשר מאוחסנים במאצרה מספר מכלים יהיה נפח המאצרה לפחות: 110% מנפח המכל הגדול ביותר. לא יאוחסנו מכלים במאצרה בקומות אלא באישור מיוחד בכתב מאת הממונה.
  2. קירות המאצרה יהיו בעלי חוזק מכני מספק בכדי להכיל את תכולתה המקסימלית.
  3. המאצרה תהיה אטומה עמידה או מצופה בציפוי עמיד לכל החומרים המאוחסנים בתוכה באופן שתמנע לחלוטין דליפה לסביבה.

 

שילוט:

 1. שילוט מתקני איחסון רעלים
  1. כל המתקנים בהם מאוחסנים רעלים וכל העמדות לאחסון רעלים ישולטו באופן ברור והשילוט יוצב במקום בולט. הכיתוב יהיה קריא וברור ויעשה על חומר עמיד מכנית וכימית. שילוט מתקן יציין גם את שם המתקן.
  2. שילוט הרעלים יכיל את הפרטים הבאים: השם הכימי של החומר המאוחסן באותיות עבריות או לועזיות, מס' או"ם, קבוצת סיכון, ציון הסיכון וקוד חירום. במידה ומאוחסנים בעמדה מס' רעלים ניתן לשלטם בשלט משותף. במקרה זה יצוין על השלט שם הקבוצה, ציון הסיכון וקוד החירום המחמיר.
 2. שילוט צנרת- יש לסמן סוגי צנרת (נוזלים, גזים) עם שם החומר המועבר בצנרת וכיוון הזרימה. ניתן לחלופין לסמן צנרת באמצעות צבעים שונים ובתנאי שמקרא הסימון יוצג במקום בולט בכניסה למפעל.

 

הערכות לאירוע חירום וטיפול בו:

הגדרת "אירוע חומרים מסוכנים" : התרחשות בלתי מבוקרת שמעורב בה חומר מסוכן, הגורמת או העלולה לגרום סיכון לאדם ולסביבה כגון: שפך, דליפה, פיזור, פיצוץ, התאיידות או דלקה לרבות תאונה.

 1. בעל ההיתר יכין ויפעיל נוהל חירום אשר מטרתו להגדיר את האחריות, הסמכויות והפעולות לביצוע בעת אירוע חומרים מסוכנים. נוהל החירום יוגש לאישור הממונה. הנוהל יכיל את הפרטים המפורטים להלן:
  1. מיפוי הרעלים במפעל, ובכלל זה אזור אחסון הרעלים, אופן אחזקתו ודרכי גישה אליו. פרוט תנאי אחסון החומרים, סוגי האריזות ואמצעי ההפרדה בין סוגי הרעלים השונים.
  2. תרחישים אפשריים של אירועים ואופן הטיפול המתאים לכל אחד מהם.
  3. מיפוי ופרוט האמצעים הקיימים במערכת היצור למיגון מפני תקלות ותקריות כתוצאה מהתפוצצות, התלקחות או פיזור בסביבה של רעלים.
  4. מיפוי ופרוט האמצעים הטכניים והציוד לטיפול באירוע ומיקומם, לרבות אמצעי התראה, אמצעי ניטרול ומערך גילוי וכיבוי אש.
  5. רשימת אנשי צוותי החירום לטיפול באירוע ותפקידיהם כולל אופן ההתקשרות עימם בשעות העבודה ולאחריהן.
  6. רשימת גופי החירום וגופי ההצלה ומספרי הטלפון שלהם.
  7. פרוט ציוד המיגון האישי ומיקומו.
  8. נוהל זה יעודכן עם כל שינוי באחד מסעיפיו ולפחות פעם בשנה. פרטי העידכון יישלחו לממונה עם תאריך עדכון.
  9. הנוהל יוחזק בשער המפעל ובידי בעל ההיתר, אחראי הרעלים ומנהל המפעל.
  10. בעל ההיתר ידאג לתרגול נוהל החירום לפחות פעם בשנה. הודעה על מועד התרגיל תשלח לממונה.
 2. וציוד מיגון, ציוד ואמצעים טכניים: במפעל יוחזק ציוד מיגון המתאים לחומרים המסוכנים הקיימים בו. הציוד ישמר במצב תקין וימצא במקום נגיש ומשולט.
 3. נוהלי דיווח: על כל אירוע יש לדווח בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ 15 דקות מגילוי האירוע, למשטרה ולמוקד המשרד לאיכות הסביבה – *6911 (במכשירים ללא כוכבית פעילה: 1222-6911).
 4. לאחר כל אירוע חומרים מסוכנים יערוך בעל ההיתר תחקיר. התחקיר, מסקנותיו והלקחים ממנו יעמדו לרשות הממונה על פי דרישתו.

 

שינוע: שינוע רעלים יעשה רק ע"י משנעים בעלי היתר ממשרד התחבורה ובעלי היתר רעלים להעברת חמ"ס.

 1. אזור פריקה וטעינה בעסק: האזור ינוקז למערכת אגירת שפך מקומית או למערכת ניקוז מפעלית ובכל מקרה לא למערכת ניקוז נגר עילי.
 2. נוהל פריקה וטעינה: במפעל יוכן נוהל לפיו יהיה אחראי מטעמו במהלך עבודות הפריקה והטעינה. האחראי יבדוק חיבורים לצנרת, הזנה למכלים המתאימים וכו'.
 3. שילוט בשינוע: כלי הרכב או כל אמצעי שינוע אחר ישולט לפי תקנות שירותי הובלה התשס"א – 2001 
 4. טעינת החומרים ע"ג כלי הרכב תעשה על פי התקנות הנ"ל.

 

טיפול בפסולת חומרים מסוכנים:

 1. תקוימנה הוראות תקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים) התשנ"א – 1990.
 2. כל פסולת חומרים מסוכנים שמקורה במפעל, תסולק בהקדם האפשרי ולא יאוחר מתום שישה חודשים ממועד היווצרותה למפעל לנטרול וטיפול בפסולות חומרים מסוכנים שברמת חובב (להלן: אתר הפסולת הרעילה), כשהיא ארוזה ומשונעת בהתאם להוראות כל דין. סילוק למקום אחר לצורך מחזור או שימוש חוזר בפסולת או מטעם אחר יוכל להיעשות רק לאחר קבלת אישור מראש מאת מנכ"ל המשרד לאיה"ס . שמן משומש יסולק ע"פ תקנות מניעת מפגעים (שמן משומש), התשנ"ג 1993לבעל היתר רעלים לאיסוף ו/או אחסון ו/או מחזור שמנים משומשים.
 3. בעל מפעל יחזיק וישמור במשרדיו במשך חמש שנים לפחות את החשבוניות של אתר הפסולת הרעילה או של מקום המחזור או השימוש החוזר לפי הענין ויציגן בפני הממונה על פי דרישתו להוכחת סילוק הפסולת כנדרש.
 4. כל משלוח של פסולת חומרים מסוכנים ילווה בטופס הצהרה לפסולת מסוכנת חתום ע"י היצרן כנדרש באתר הפסולת הרעילה. בעל העסק ידאג לקבל העתק של הצהרת הפסולת חתומה בידי אתר הפסולת הרעילה ובכך יוודא הגעת הפסולת ליעדה. העתק הצהרת הפסולת החתומה ישמר בעסק במשך חמש שנים לפחות.
 5. פסולת חומרים מסוכנים ואריזות ריקות של חומרים מסוכנים יאוחסנו בעמדה ייעודית ומשולטת בשלט ברור. העמדה תהיה סגורה למניעת כניסה בלתי מבוקרת.
 6. פסולות חומרים מסוכנים העלולות להגיב ביניהן, יופרדו באופן שתמנע כל אפשרות תגובה ביניהן.
 7. כל קבוצה תשולט בשלט שיפרט את מהות הסיכון ואת קוד החירום המחמיר המתאים.
 8. כל אריזה ובה פסולת חומרים מסוכנים תסומן בתווית ובה יפורטו: שם המפעל וכתובתו, סוג הפסולת וסיכוניה, תאריך תחילת מילוי האריזה.
 9. פסולת דליקה או ראקטיבית במיוחד תאוחסן במבנה מקורה ומאוורר.
 10. עמדות הפסולת הנוזלית יהיו בנויות כמאצרה או כמשטח איחסון ואיסוף המתנקז ישירות או ע"י תעלות למיכל איסוף. כאשר מאוחסנים בעמדה מכלים בנפח הגדול מ- 1 מ"ק יהיה נפח המאצרה 110% מנפח המיכל הגדול. כאשר מאוחסנים מכלים של 1 מ"ק או קטנים מהם יהיה נפח המאצרה 110% מסך כל הפסולת המאוחסנת או לחלופין ניתן לאחסן פסולת זו על משטח אחסון המנוקז לבור איסוף בנפח 4 מ"ק. איטום המאצרות, משטחי איסוף ובורות האיסוף יעשה כמפורט בסעיף מאצרות כך שימנע זיהום הסביבה.
 11. אריזות הפסולת יסודרו באופן שתתאפשר גישה נוחה לכל חבית/ מיכל וקריאת מדבקת הסימון.
 12. פסולת חומרים מסוכנים תארז באריזות תקינות המתאימות לסוג החומר ועל פי דרישת המפעל המיועד לקליטת הפסולת.
 13. חביות יאוחסנו ע"ג משטחים תקינים ושלמים.
 14. פסולת תאוחסן בגובה שתי קומות לכל היותר.
 15. פסולת מוצקה תיארז באופן שימנע פיזור החומר.
 16. לפני משלוח ראשון של כל סוג פסולת חומרים מסוכנים יש להעביר למפעל הטיפול את כל המידע הקיים לגבי הפסולת ובכלל זה דפי מידע MSDS, אנליזות ודוגמאות מייצגות. כמו כן יועבר מידע נוסף או דוגמאות בכל שלב שהוא ע"פ דרישת המפעל הקולט.
 17. כל משלוח של פסולת חומרים מסוכנים יתבצע רק לאחר תאום עם המפעל הקולט והרשאה בכתב להעברת הפסולת.
 18. לפני סגירה או העתקת מפעל יש לערוך סקר עפ"י הנחיות המשרד לאיכות הסביבה לבדיקת זיהום הקרקע, המבנים והציוד מהחומרים המסוכנים להם ניתן ההיתר או תוצרי פירוקם. עפ"י המלצות הסקר יש לבצע טיהור וניקוי השטח כולל המבנים הקבועים והציוד.