1
הסבר
2
פרטי המבקש/ת
3
מקום עבודה
4
פרטי בן/בת זוג וילדים
5
תנאים ואישור

עד 31 בדצמבר 2021 ניתן להגיש במערכת המקוונת אך ורק בקשות חדשות לאישור תושבות לשנת 2021.

אם ברצונך לקבל עותק של אישור תושבות שהונפק בעבר – יש לשלוח את הבקשה למייל: yael@eilot.org.il.

הגשת בקשה לאישור תושבות לשנת 2022 תתאפשר החל מ-1 בינואר 2022. יש לצרף לבקשה אישור מגורים מעודכן לשנת 2022 שהונפק על ידי היישוב.

שימו לב! על מנת שתוכלו לשגר את הטופס, תידרשו לצרף את המסמכים הבאים:

  1. סריקה ברורה ובאיכות טובה וקריאה של ת.ז שלכם עם ספח פתוח על כל חלקיו
  2. אישור מגורים מהיישוב שלכם (מונפק ע"י מזכיר היישוב)

ללא מסמכים אלה לא ניתן יהיה לשגר את הבקשה!

הזכאות להנחה במס ניתנת לתושב קבוע של אחד מן היישובים המזכים בהנחה. התושבות נקבעת ע"י מספר מבחנים שהעיקרי בהם הוא מיקום "מרכז חייו" של התושב. כדי לוודא היכן מרכז חייך, אנו נזקקים למידע על מקום מגוריהם של בני משפחתך לרבות בן/בת הזוג, ילדים, הורים (לסטודנטים וצעירים רווקים), מקום עבודת בן/בת זוגך, ומיקום מוסדות החינוך בהם לומדים ילדיך.

לפירוט נוסף אודות זכאות לקבלת אישור תושבות לחץ כאן

לתשומת לבך: לאור פסיקת בית המשפט, נישום המנהל "מרכז חיים כפול" איננו זכאי להקלה במס המיועדת לתושב יישוב מזכה.

פרטי המבקש

 

 

 

 

כתובת מגורים

 

מועד תושבות ביישוב

על פי אישור המגורים מהיישוב שלך שבידך

רק במידה ועזבת

 

פרטי קשר

 

 

 

קופת חולים

 

 

 

סטטוס העסקה

 

 

 

 

 

 

 

סטטוס משפחתי

 

 

 

 

פרטי בן/בת הזוג

 

 

 

כתובת בן/בת הזוג

 

 

פרטי קשר עם בן/בת הזוג

 

 

 

תעסוקת בן/בת הזוג

 

 

 

 

 

 

 

פרטי ילדים עד גיל 18
 

 

 

 

הצהרה משפטית
אני הח"מ מבקש/ת בזאת מהרשות להמציא לי אישור תושבות. אני מצהיר/ה כי הפרטים שמסרתי לעיל הם מלאים ונכונים וידוע לי כי אני צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק בגין השמטה ומסירת פרטים לא נכונים. אני מצהיר/ה כי אני מתגורר/ת במועצה האזורית חבל אילות וכי אינני מתגורר/ת ביישוב אחר/ נוסף.

 

העלאת מסמכים

* סריקה ברורה ובאיכות טובה וקריאה של ת.ז של המבקש עם ספח פתוח על כל חלקיו * שימו לב שתאריך ההנפקה הוא לפחות לפני שנה. במידה ולא - יש לצרף מרשם אוכלוסין ממשרד הפנים.

 

מונפק ע"י מזכיר היישוב

שימו לב! יתכן ותידרשו להציג בפני עובד/ת הרשות מסמכים נוספים עפ" דרישה כגון: חוזה שכירות (כשהדירה אינה בבעלותך), חשבון מים - בו מצוינים פרטי המבקש/ת וכתובת המגורים, אישור השתייכות לסניף קופת החולים אליו את/ה ובני המשפחה משתייכים וכד'. כל הפרטים הנ"ל נדרשים כחלק מהבקרות שמטרתן הבטחת מתן הנחה במס למי, ורק למי שאמנם זכאי/ת לה. אנו מודים לך על שיתוף הפעולה.

 

Browser not supported