עקרון הרצף \ "קצה המדבר" גיליון יולי 2022

בימים אלו, מקודמת במנהל התכנון, תכנית ארצית להבטחת רצף אקולוגי בכל שטחי המדינה שתהווה נקודת ייחוס עבור מתכננים, בבואם לקדם תכניות בינוי ופיתוח. איך זה מתבטא בחלקת האלוהים שלנו? כתבה: עדי דפני | צילום: freepik.com


לפני כעשרים שנה הגיעו ברשות הטבע והגנים להבנה שקיום שמורות טבע, על כל חשיבותן, הן פתרון חלקי לשמירת המאזן האקולוגי ואליהן צריך להוסיף מסדרונות אקולוגים שיקשרו בין אזורי שימור, על מנת  לשמור על מגוון גנטי וביולוגי.

מסדרון אקולוגי, על פי המשרד להגנת הסביבה, הוא "רצועה רציפה של שטחים פתוחים, המייצרת קישוריות בין שטחים טבעיים. קישוריות זו חשובה לשם החלפת מטען גנטי בין אוכלוסיות, ההכרחית לשם קיום מינים לאורך זמן ושמירת המגוון הביולוגי ותפקודן המיטבי של המערכות האקולוגיות".

בהתייחסות למסדרונות, בתכנית זו מבדילים בין מסדרון אקולוגי כמו שמוגדר לעיל לבין מסדרון אקולוגי-חקלאי, בו נשמר הרצף הפתוח, תוך כדי שמירה על יצרנות חקלאית.

בעקבות הבנה זו של רשות הטבע והגנים, החליטה המדינה בדמותו של מנהל התכנון, לתת את הדעת על כך ולהתייחס גם לשמירה על רצף אקולוגי כמתואר, במסגרת הכנת תכנית אסטרטגית ארצית אשר ביקשה מהמחוזות השונים לייצר תכנית מתאר מחוזית (תמ"מ) המתייחסת למסדרונות האקולוגים השונים ואינה משנה את יעודי הקרקע המותרים בכל אתר ואתר בארץ. תכנית כזו מכתיבה קווים מנחים ומחייבים איך ומה מותר ואסור לעשות ולהקים בכל אחד מיעודי הקרקע הקיימים.

מעברים אקולוגיים בחבל אילות

ההחלטה מחייבת את  כל חלקי המדינה ובמסגרתה מתקיים תהליך ממושך של יצירת שפה משותפת ברמה המדינית, לצד עבודה עצמאית של כל מחוז ומחוז המתמקדת במאפיינים הייחודיים לו. בכתבה זו נתייחס בעיקר לאספקטים וההתפתחויות הקשורים לאזורנו.

במהלך השנים נעשו מספר שלבים  בדרך ליצירת תכנית כוללת כזו, שתכלול בתוכה בסופו של דבר את מגוון הצרכים של האזור: התפתחות הישובים הן מבחינת התרחבות הבינוי והתשתיות והן מבחינת שמירה ויצירת מרחבי תעסוקה עבורם – חקלאיים, תעשייתיים, תיירותיים. כל אלה לצד שמירה על מערכת אקולוגית בריאה. אחת העבודות החשובות שנעשו בנושא באזורנו היא 'תכנית האב לשטחים פתוחים' שהוכנה בשנים 2015-2018 על ידי קבוצה נכבדה של נציגים מתחומים רבים ומגוונים ושואפת ליצור איזון בין פיתוח לשימור אוצרות הטבע בחבל ולפי נוסח התכנית: "מטרת העל של התוכנית הינה גיבוש תמונת עתיד אזורית במטרה ליצור סביבה איכותית יותר, הנותנת מענה לצרכי הפיתוח האזוריים ובד בבד תורמת לחברה ולקהילה וכן לשמירת הטבע והסביבה." התכנית לקחה בחשבון מסמכי מדיניות נוספים שקידמה המועצה במקביל: הפרוגרמה החקלאית ומסמך המדיניות לאנרגיה מתחדשת ואף ממליצה על קידום תכניות נוספות דוגמת שיקום מפגעי הכרייה בתמנע, תכנית אב לתיירות ותכנית למסדרון אקולוגי בערבה הדרומית. 

לתכנית אין מעמד חוקי (סטטוטורי), כך שלמעשה היא מהווה בעיקרה אסופה של המלצות, אך העבודה הרבה שהושקעה בה שימשה כבסיס לעבודתה של לשכת התכנון בבואה ליצור את תכנית המסדרונות באזורנו.

במאי 2019, ביוזמת רשות הטבע והגנים, החלה להערך תכנית להגדרת והסדרת מסדרונות אקולוגיים בהתאם לקווים המנחים שסיפק מנהל התכנון והתבססה בין השאר על המלצות תכנית האב לשטחים פתוחים. הועדה שהכינה את התכנית היתה מורכבת מנציגים מגופים רבים הן מצד פיתוח ההתיישבות דוגמת משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומשרד השיכון והבינוי והן מצד שימור השטחים הפתוחים דוגמת רשות הטבע והגנים והמשרד להגנת הסביבה. מטרת התכנית כפי שהוגדרה במסמך הועדה היתה: "התווית תכנון וממשק במסדרונות האקולוגיים והמסדרונות האקולוגים-החקלאיים בשטחים הפתוחים במחוז דרום", כלומר הגדרת המסדרונות האקולוגיים, על סוגיהם השונים וגבולות המסדרונות באופן מחייב חוקית במהלכים תכנוניים. 

לאחרונה, הוגשה תכנית המסדרונות לרשויות המקומיות השונות לצורך קבלת עמדתן לתכנית. לצורך כך קם צוות יעודי שנפגש עם כל ישוב וישוב ועם חוות הבודדים, הציג את התכנית ושמע את הסייגים והבקשות של כל אחד מהם. לאחר פגישות אלו, גיבש הצוות המלצות אותן העביר לועדה המקומית לתכנון ובניה של חבל אילות. הועדה המקומית ניסחה את עמדתה לגבי התכנית והעבירה אותה לועדה המחוזית. אחד הקשיים המרכזיים אותה מביעה הועדה המקומית היא העדר הצגה מפורטת, גם ברמה הגרפית, של סיווגי המסדרונות השונים, דבר המקשה את הבחינה וההתייחסות לתכנית. כמו כן, מבקשת הועדה להוסיף לתכנית מעברים ייעודיים לבעלי חיים כדי למנוע דריסתם.

בשיחה עם אבי רמות, רכז הועדה החקלאית ומנהל אגודת המים, הוא מדגיש שהוא מברך על הכנת התכנית להסדרת המסדרונות האקולוגים, אך מביע חשש שהתכנית תחליש את המועצות האזוריות בניהול השטחים הפתוחים שנמצאים בתחום השיפוט שלהן ועל ציר הזמן, מעמד השטחים הפתוחים ילך ויתחזק על חשבון הפיתוח האזורי. התהליך אינו מסתיים ברמת התכנית ויש לקבוע אמצעי בקרה להמשך הדרך, שיבטיחו שהתכנית תתנהל על פי אמות המידה שהוחלט עליהן.

אחריות על שטחים פתוחים

במצב בו בשטחה העצום של המועצה, 50% הם שמורות טבע, 70% שטחי אש (חלק משמורות הטבע הן גם שטחי אש) ובנוסף, יש עוד ארבע שמורות טבע בהליכי תכנון מתקדמים, השטח שהינו בר פיתוח מהווה רק 20% משטח המועצה ובו מתנקזים הישובים על כל צרכיהם, תשתיות לאומיות ועוד. לפי מסמך הועדה, התכנית "צובעת" את רוב השטח הזה כמסדרון אקולוגי ובכך מגבילה את יכולות הפיתוח העתידי של המועצה והישובים.
כשמסתכלים על תשריט התכנית במרחב שלנו, באזור הערבה, ניכר שאכן חלק נרחב צבוע כמסדרון אקולוגי ואינו מבדיל בין מסדרון לשמורת טבע או אזור רגיש אחר, דבר שיכול להביא לחוסר בהירות לגבי האפשרויות הקיימות בכל אזור.

איתי שני, מרכז שולחן תכנון וועדת שטחים פתוחים של המועצה: "אנחנו חיים בעולם מורכב בו רשות הטבע והגנים הוא  גוף המקצוע של מדינת ישראל בשמירה על הטבע כולל השטחים הפתוחים. חלק מהשמירה נעשית בצורה של שמורות טבע וחלק על ידי הגדרות אחרות. שמירת טבע היא עבור תושבי המדינה, כולל  תושבי חבל אילות. מה גם שהתכנית לא מייצרת שמורות חדשות אלא מתייחסת למסדרונות כשכבה להתייחסות. בכל מקרה, על פי החלטות ממשלה קודמות, כל בינוי באזור, דורש התייחסות ותסקיר השפעה על הסביבה שמעתה יכלול בתוכו התייחסות גם לשכבת המסדרונות."

לגבי תשריט התכנית אומר איתי שני: "אני חושב שעורכי התוכנית עשו טעות קשה שלא הראו בתשריט את ההגדרות השונות - מהי שמורה מוכרזת (לה יש מעמד קיים כבר) לעומת מהו מסדרון? כמו שלא הראו מסדרונות אקולוגים חקלאיים באזורנו למרות שיש הגדרה ברורה לכך שרוב שטחי החקלאות ממזרח לכביש 90 עונים להגדרה שכזו. בהמלצה שלנו ביקשנו בין השאר שיבחינו בין רמות השמירה השונות (שמורה, מסדרון, מסדרון אקולוגי-חקלאי, צוואר בקבוק) על מנת להוריד את מפלס הדאגה."

רותי נשיץ, מתכננת מחוז דרום ברשות הטבע והגנים: "תכנית המסדרונות האקולוגיים חיונית באופן כללי לצורך הבטחת הקישוריות בין המערכות האקולוגיות המשמעותיות בישראל ובאופן פרטני לייצר רצף בין שטחים טבעיים שמורים- בתי גידול.

התכנית תכניות רבות מגיעות לשולחן המועצה, בין תכניות אם מקומיות-אזוריות ובין אם תכניות לאומיות. תכנית המסדרונות תוכל לסייע למועצה בכך שהיא מעמידה קווים מנחים ברורים לתכנון במרחב הפתוח בחבל אילות, כאשר באזורים הנכללים בתחום תכנית המסדרונות מודגשת החשיבות שבשימור הרצף האקולוגי והחקלאי וההתייחסות תהיה בהתאם. זה לא אומר שלא ניתן לפתח, אלא כי התכנית נותנת הנחיות להיכן נכון לפתח ובאיזה אופן כך שישמר הרצף. זהו כלי משמעותי עבור הרשויות המקומיות לאיך להכווין את הפיתוח העתידי. בחבל אילות עיקר ההתיישבות מתקיימת בבקע הערבה וכיווני הפיתוח בדיוק מתרכזים באזור זה. בהיעדר תכנון כולל למרחב המועצה, תכנית המסדרונות נותנת קווים מנחים משמעותיים לתכנון עתידי למועצה בראיה רחבה.

נושא המסדרונות האקולוגיים מקובל ומיושם בעולם ברמות שונות החל מקישוריות בין מדינות ועד מסדרונות בערים במרחב אורבני. בישראל, מוסדות התכנון הארציים הכירו בחשיבות הנושא והנחו לקדם תכניות מחוזיות למסדרונות אקולוגים, בתכנית המסדרונות המחוזית, ההסתכלות היא ברמה מחוזית עם חיבורים בצפון למחוז מרכז. מבחינתנו הדבר המרכזי הוא ההכרח להבטיח את השמירה של הקישוריות האקולוגית באמצעות מעמד תכנוני סטטוטורי".

 

טל פודים, סגן מתכנן מחוז דרום במנהל התכנון: "התכנית נועדה לשמור על רצף המסדרונות האקולוגים בשטחים הפתוחים במחוז. התמ"מ היא נגזרת של התכנית האסטרטגית לשטחים פתוחים לשנת 2040. התכנית מאפשרת רשימה ארוכה של שימושים חקלאיים בתחום המסדרונות ובהם; בתי צמיחה, חממות, גידור, ועוד.

התכנית כוללת מסדרונות אקולוגיים, מסדרונות אקולוגים- חקלאיים וצווארי בקבוק,  המהווים מעבר קריטי עבור בעלי חיים, במקומות בהם יש אילוצים.  במקומות בהם נדרש לאפשר מעבר של בעלי חיים גדולים ובינוניים ( צבאים, יעלים, צבועים, זאבים, דורבנים ) נדרש מסדרון רחב יותר מאשר באזורים בהם המסדרון משמש למעבר של בעלי חיים קטנים ( מכרסמים, זוחלים וכד'). אם לא יהיה מגוון גנטי של חיות בר ושל צמחים, הם יהיו פגיעים יותר ועם הזמן הם פשוט יכחדו. קיטוע של מסדרונות אקולוגים  יביא לאובדן של בתי גידול ושל  המגוון הביולוגי. החלפת המטען הגנטי דרוש גם לצמחיה ולא רק  לבעלי החיים ובעצם קיומם הם מאפשרים בין היתר, את החקלאות."

לגבי התשריט אומר פודים: "הסימונים של המסדרונות האקולוגים שונים מאלו של שמורות הטבע, גנים לאומיים וייעור. הסימון שלהם "צף", והוא לא מהווה יעוד קרקע. ההבחנה בין שני הסוגים של המסדרונות תוצג בועדה המחוזית לעת הדיון בהמלצה על הפקדת התכנית. בהוראות התכנית יש פירוט לגבי הפעילות החקלאית המותרת בכל אחד משני סוגי המסדרונות.  התשריטים  שהועלו לאתר מנהל התכנון לא עשו הבחנה בסימון של  שני סוגי  המסדרונות בשל קושי טכני וזה נכתב בכל מקום אפשרי (כך גם בתמ"מ של מחוזות חיפה ומרכז). כעת התגברו על הקושי והתכנית שתובא לדיון בוועדה המחוזית תראה את ההבחנה ביניהם… "

מהמועצה האזורית חבל אילות נמסר: "המועצה מברכת על הכנת תכנית שמטרתה להסדיר ולשמר את המסדרונות האקולוגיים במרחב המועצה. אנו רואים חשיבות גדולה בשמירה על איזון בין הפיתוח הקיים היום וזה המתכונן בעתיד ובין השמירה על המרחבים הטבעיים הייחודיים. לצד זה, יש לציין כי תכנית המסדרונות האקולוגיים בצורתה הנוכחית צובעת את רוב השטח המשמש את מרחב החיים והפיתוח של המועצה כמסדרון אקולוגי ובכך היא מצרה את יכולות הפיתוח העתידי של המועצה והיישובים. הגידול הצפוי באוכלוסיית חבל אילות מצריך יצירה של אפיקי פיתוח וצמיחה ועל כך תידרש המדינה לתת את הדעת".

תגובת עמותת סבב"ע: "מסדרונות אקולוגיים לבעלי חיים הם הכרח המציאות, אך בו בזמן עלינו לדאוג לצרכי האדם. האזור העיקרי המוגדר ברובו לצרכי פרנסת האדם הוא האזור ממזרח או ממערב וצמוד לכביש 90. אם בעבר, האזור החקלאי היה פתוח יחסית למעבר בעלי חיים, כיום אט אט השטחים הפוטו-וולטאים וחלק מהשטחים החקלאיים הופכים מגודריםוהתהליך של הפיכת שטחי החקלאות לפחות מאפשרים מעבר בע"ח רק בתחילתו. כמו כן, היקפו של השטח החקלאי עתיד לגדול. כתושבי האזור, חשוב לנו מאוד שנוכל להתפרנס בכבוד, בצורה שהקידמה דורשת ושהשטחים החקלאיים יאפשרו שימוש מלא בהם, עם כמה שפחות מגבלות. מצד שני, ללא מעבר בעלי החיים, מצב הסביבה והשירותים האקולוגיים שהיא מספקת ילכו וירדו ויפגעו גם בחקלאות. לא מקובל עלינו לסמן את כל יתרת השטחים שאינם חקלאים אוטומטית כמעברי בע"ח. לכן אנו מציעים: א. לפעול בצורה חדשנית ויצירתית כדי לאפשר המשך מעבר בעלי חיים גם ממזרח לכביש 90 ודרך השטחים החקלאיים - זה יכול להיות במעברים עיליים או תחתיים, בעזרת יצירת בתי גידול של רצועות פריחה או נטיעת עצים ממינים מקומיים או שמירה על שטחים מדבריים פתוחים במקומות הרלבנטיים, כדי לשפר את "עבירות" השטחים החקלאיים לבעלי החיים ובו בזמן לאפשר לטבע לתת שירותים חיוניים גם לחקלאי. ב. לדרג את חשיבות המסדרונות המוצעים על פי חשיבותם למיני המפתח, אותם צריך לאפיין, לבדוק היכן בדיוק עוברים בעלי החיים בפועל. ג. לאזן בין צרכי האדם והטבע תוך הידברות מתמשכת ומשמעותית בין המועצה, התושבים ורט"ג. יש כאן משימות מתחום המחקר, התכנון והחקלאות וטווח הזמן לפתרון המיטבי הוא ארוך. לכן, אנו קוראים להגיע לנוסחה עכשווית שתאפשר מעבר בעלי חיים לצד קיום כלכלי חופשי ככול שניתן, אך עם אפשרות לתיקונים והתאמות מהמסקנות שנגיע אליהן בשנים הקרובות של מחקר. אנו מציעים שאחד או יותר מגופי המחקר באזור ייקח משימה זו על עצמו".

לתכנית המסדרונות האקולוגיים יש עוד כברת דרך לעבור. בין היתר, תצטרך לשכת התכנון לעבור על ההתייחסויות השונות שתקבל ולשנות ולדייק בהתאם לכך, יגיע גם השלב לקבלת תגובות הציבור והתייחסות אליהן ולבסוף יצביעו על הנוסח המוגמר במועצה הארצית לתכנון ובניה.

 

תודה לאיתי שני, לאבי רמות, לטל הולצמן ולרותי נשיץ שסייעו לי רבות בהכנת הכתבה.


תגובות

תגובתך התקבלה בהצלחה!