מטרת ה"קול קורא": 
סיוע לבעלי עסקים המתגוררים בחבל אילות לצלוח את אתגרי המשבר.
 

כלי סיוע שיועמדו לרשות העסקים במסגרת המסלולים האפשריים: 

 • ייעוץ בנוגע לקבלת מימון, פיצויים ומיצוי זכויות מהמדינה
 • השתתפות בקבוצת תמיכה לבעלי עסקים מחבל אילות
 • ייעוץ עסקי-ופיננסי
 • יעוץ טכני-טכנולוגי
 • ייעוץ שיווקי-מכירתי     

יובהר כי בחירת המסלול/ים לכל עסק נתונה לשיקול דעת החברה בלבד.


המסלולים במסגרת ה"קול קורא": 

 1. טרנספורמציה דיגיטלית - סיוע ביצירת תשתית לעסקים שניתן להסב חלק מפעילותם לפעילות מקוונת. הסיוע יתבטא בסיוע לבניית אתר אינטרנט מכירתי, קידום האתר וחשיפתו, יעוץ בבניה של מסגרת לוגיסטית למכירות מקוונות הכוללת ניהול מלאי, משלוחים וכיו"ב.
   
 2. התכנסות - מסלול סיוע לבעלי עסקים שלא יכולים לבצע טרנספורמציה דיגיטאלית. עסקים אלו יצטרכו בעיקר ביעוץ פיננסי ומשפטי, סיוע בשימור התשתיות הקיימות (לא הרחבה, לא תיקון ושיפוץ), הלוואות ארוכות טווח ללא ריבית לצרכי מחייה מינימאלית בזמן ההתכנסות. סיוע בהשמה ואיתור תעסוקה חלופית עד לחזרה לשגרה.
   
 3. "ניצול הצלחה" - מסלול סיוע לעסקים שנמצאים בחבל אילות בלבד. מסלול זה יפעל מול עסקים שמצליחים למנף את הנסיבות להתרחבות תוך ניצול יתרונות יחסיים האופייניים למרחב הערבה. הסיוע יותאם לכל עסק בהתאם לצרכיו ויכול לכלול - סיוע באיתור כוח אדם רלוונטי לתעסוקה, שיווק ופרסום, הפנייה לפתרונות מימון בתנאים נוחים.  

למען הסר ספק, יובהר כי בכלל המסלולים החברה הכלכלית תסייע באמצעות מימון שירותים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ולא תעביר מענקים והלוואות ישירות לבעלי העסקים הזכאים.
 

תנאי הסף לקבלת הסיוע: 

 • בכל המסלולים - בעלי העסק הינם תושבים רשומים המתגוררים במועצה האזורית חבל אילות זאת באמצעות אישור תושבות או אישור ממנהל קהילה או תשלום ארנונה.  
 • דרישת סף נוספת במסלול "ניצול הצלחה" - על העסק להיות רשום בחבל אילות, באמצעות אישור ממנהל הקהילה או אישור התאגדות.
   

עדיפות במתן הסיוע:

 • תינתן עדיפות לעסקים הרשומים בחבל אילות.
 • בעלי עסקים העומדים בתנאי הסף המפורטים לעיל מוזמנים להגיש הצעה מקוונת באמצעות מענה על השאלון המקוון, לרבות הוספת אסמכתאות במקומות הרלוונטיים, וזאת עד לא יאוחר מיום  17.5.2020 בשעה 10:00 בבוקר. באחריות המציע לוודא הגשת הטופס.

יובהר כי החברה רשאית שלא לאשר הצעה כלשהי שתתקבל אצלה מכוח קול קורא זה, לבטל הליך זה בכל שלב, וכן לצאת בכל הליך חלופי אחר - על פי כל דין.

לחצו כאן להגשת הבקשה