הדו"חות הכספיים כוללים את תמצית הנתונים הכספיים של המועצה האזורית. הדו"חות מתפרסמים אחת לשנה על ידי רו"ח מטעם משרד הפנים.