הממונה על חופש המידע בחבל אילות הוא הדס שפירא, מנכ"לית המועצה.

הנחיות והסברים לגבי חוק חופש המידע, התשנ"ח - ‎1998

חוק חופש המידע - התשנ"ח - 1998, נכנס לתוקפו בחודש מאי, 1999. תכליתו היא להנהיג בישראל את "מהפכת השקיפות" באשר לפעולת הרשויות הציבוריות. החוק מכיר בזכותם של תושבי ישראל לקבל מרשויות ציבוריות מידע בעל אופי ציבורי. הכרה זו בזכות לדעת מציבה את מדינת ישראל בשורה אחת עם דמוקרטיות מתקדמות, כארצות הברית ושבדיה.

איזה מידע? כל מידע המצוי ברשות ציבורית, והוא כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב.

רשות ציבורית: משרדי הממשלה, לשכת נשיא המדינה, הכנסת, מבקר המדינה, בתי המשפט, רשויות מקומיות, תאגידים ע"פ חוק או שהוקמו ע"י רשויות מקומיות, חברות ממשלתיות. תחולת החוק על רשויות מקומיות - החל מ 1.9.1999 .

ממונה: על כל ראשות ציבורית חלה חובה למנות אחראי לטיפול בפניות ויישום החוק. הממונה על חוק חופש המידע במועצה האזורית חבל אילות היא הדס שפירא, מנכ"לית המועצה.

איזה מידע לא? כל מידע שגילויו עלול לפגוע בביטחון המדינה, יחסי החוץ, בטחון הציבור, או בטחונו או שלומו של כל אדם, וכן מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות (אלא אם כן הגילוי מותר על פי דין) ומידע אשר אין לגלותו על פי כל דין. וכן מידע אחר אשר גילויו עלול לשבש את התפקוד של הרשות הציבורית, את יכולתה לפעול ולתכנן, לנהל מו"מ או הקשור לדיונים פנימיים. 

מי רשאי לבקש מידע? תושב: ע"פ מרשם אוכלוסין, וכן תאגיד שהתאגד לפי הדין בישראל. וכן, מי שאינו אזרח או תושב - לגבי מידע בדבר זכויותיו בישראל (כגון עובד זר).

העמדת מידע לרשות הציבור: רשות ציבורית חייבת להעמיד לעיון הציבור את ההנחיות המנהליות הכתובות שעל פיהן היא פועלת ושיש להן נגיעה או חשיבות לציבור. רשות מקומית חייבת גם להעמיד לעיון את חוקי העזר שלה.
 

תשלום

שר המשפטים התקין תקנות הקובעות את גובה האגרה שתוטל על מבקש המידע, תוך התחשבות בסוגים השונים של המידע ושל הפונים לקבלתו:

 • אגרת בקשת מידע - 21 ש"ח
 • אגרת טיפול במידע - 32 ש"ח החל מהשעה הרביעית
 • אגרת הפקת מידע - 0.21 ש"ח עבור כל דף צילום, 2.67 ש״ח עבור פלט מחשב שהופך לתקליטור
 • סכום בסיס לקבלת התחייבות לשאת באגרות טיפול והפקה - 160 ש"ח
 • בנסיבות מסוימות יינתן פטור מאגרה, לדוגמה - מידע שאדם מבקש אודות עצמו.
 • לא תיקבע אגרה בעד מידע אשר יש להעמידו לרשות הציבור, אולם ניתן לגבות תשלום עבור העתקת המידע.

אופן התשלום:

 •  העברה בנקאית: בנק אוצר החייל 14, מס' סניף 377, מספר חשבון 11568 את אישור התשלום יש להעביר למח' הגזברות במועצה באמצעות בפקס: 08-6355800 ויש לציין ע"ג אישור התשלום את פרטי המשלם ולציין תשלום עבור תשלום לחוק חופש המידע.
 •  תשלום מזומן בגזברות המועצה.

נהלים

 • בקשה לקבלת מידע יש להגיש בעזרת הטופס המקוון הבא.
 • אין המבקש חייב לציין את הטעם לבקשתו.
 • המידע יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי בידי הרשות ואין היא חייבת לעבד את המידע לפי צרכיו.
 • הפונה זכאי לעתור כנגד החלטה של הרשות לדחות את בקשתו למידע, בפני בית המשפט המחוזי.
   

* המידע הנכלל בפנייה למועצה יישמר ויעובד במערכות המועצה בהתאם למפורט במדיניות הפרטיות

ליצירת קשר

יעל אוסטרובסקי
מנהלת לשכת המנכ"לית
08-6355743
054-8039201