מליאת המועצה היא הגוף הנבחר, בעל הסמכות לדון ולאשר נושאים וענינים שהוגדרו בחוק, לחוקק חוקי עזר, לפקח, לבקר וליזום פעולות לקידום האזור. חברי המליאה הם נציגי הישובים הנבחרים במועד שנקבע בחוק לקיום הבחירות לראשות המועצה ועל פי מוד שנקבע מראש ומאושר על ידי משרד הפנים.

חברי המליאה

 • חנן גינת –ראש המועצה
 • הלל טוביאס -יהל
 • יהודה פרץ -באר אורה
 • דובי קדישאי- יטבתה
 • אילנה ברקר- גרופית
 • מרסל דבאווי- קטורה
 • אסף הולצר- סמר
 • אילון בדיל- אליפז
 • אלון שמי- נאות סמדר
 • עופר צעירי -נווה חריף
 • אילן חרובי -שחרות

 

מוזמנים לישיבות המליאה: מזכירי קיבוצים, מנהלי מחלקות, זהר מיכאלי- מנכ"ל המועצה, רחל חרפוף- גזברית המועצה.

לעיון בפרוטוקולים