מחלקת רישוי עסקים ושילוט עוסקת בהסדרת רשיונות לעסקים הטעונים רישוי על פי חוק רישוי עסקים ובהתאם למטרותיו. כמו כן עוסקת המחלקה במתן אישורים להצבת שלטים, בהתאמה לחוק הדרכים וחוק העזר לשילוט.

לידיעתכם!

 • בקשת תשלום לאגרת שילוט נשלחת באופן יזום על ידי מחלקת הגביה על פי צורך.
 • בקשת תשלום לאגרת רישיון עסק נשלחת באופן יזום על ידי מחלקת הגביה פעם בשנה.
 • בדיקת סטטוס רישוי עסק ובדיקת סטטוס בקשה לשלט מתבצעת באמצעות המייל או באמצעות שיחת טלפון. פרטי ההתקשרות מופיעים למטה, ביצירת קשר.
 • בקשה לקיום אירוע יש להגיש לפחות 20 יום לפני מועד האירוע. בקשות שתוגשנה בתוך פחות מ-20 יום - לא תתקבלנה!

חוק רישוי עסקים התשכ"ח - 1968

חוק רישוי עסקים התשכ"ח - 1968, הטיל חובת רישוי על עסקים כדי להבטיח ולהגן על המטרות הבאות:

 1. איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים - באחריות המשרד לאיכות הסביבה.
 2. מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצויות - באחריות המשרד לביטחון פנים (המשטרה).
 3. בטיחות של הנמצאים במקום העסק או סביבתו - באחריות משרד העבודה והרווחה.
 4. מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה, בדשנים או בתרופות - באחריות משרד החקלאות ופיתוח הכפר.
 5. בריאות הציבור לרבות תנאי תברואה נאותים - באחריות משרד הבריאות.
 6. הבטחת קיום הדינים הנוגעים לתכנון ובניה ולשירותי הכבאות - באחריות הרשות המקומית (וועדת הרישוי, הועדה לתכנון ובניה וכיבוי אש).

חוק רישוי עסקים מסמיך את שר הפנים לקבוע בצו רשימה של עסקים טעוני רישוי, בהתייעצות עם השרים הנוגעים בדבר. לפיכך פרסם משרד הפנים צו שבו מפורטים סוגי העסקים טעוני הרישוי, דהיינו, רק עסקים שלציבור יש עניין לרשות אותם - כדוגמת עסקי מזון, מפעלים, בתי מלאכה, מקומות עינוג ציבורי וכיוצא בזה.
עסקים אחרים, כדוגמת חנות בגדים ששיטחה פחות מ-500 מטר או מקצועות חופשיים (כגון משרדי עורכי דין, רואי חשבון וכד') אינם טעוני רישוי.

מפרט אחיד של אגף התברואה לבקשה/חידוש רישיון עסק

פינוי אשפה מעסק:

 1. כל עסק במועצה חייב להיות מצויד בכלי אצירת אשפה שאושר על ידי אגף תברואה של המועצה.
 2. כל עסק מחויב לקבל אישור אגף התברואה לביתן אשפה ולכלי אצירה הנדרשים לאשפה לאחר שיציג את היקף פעילותו הצפוי.
 3. באחריות בעל העסק לאסוף אשפה בצורה מסודרת בתוך כלי האצירה האשפה ולהציבם במקום שנקבע לשם פינויים. הכול מבלי לגרום ללכלוך או למפגע אחר ובלבד שיציית לכל דרישה של מפקח מטעם המועצה.
 4. עודפי אשפה בעסק שאינם נכנסים למכלי האצירה יאצרו בתוך שקיות פלסטיק תקניות.
 5. בעל העסק יבצע שטיפה וחיטוי של כלי האצירה בתום ריקון כלי האצירה או לפי דרישת המפקח של המועצה.
 6. אחראי אגף תברואה: אלפסי דורון. טלפון: 053-2291025. מייל: doron@eilot.org.il

פינוי פסולת למיחזור:

 1. עסק שבתחום פעילותו קיימת פסולת למחזור חייב לוודא איסוף אשפה למחזור ופינוי מסודר לתוך מיכלי מחזור מתאימים.
 2. עסק שבתחום פעילותו קיימת פסולת מחזור יתבקש לרכוש כלי אצירה או מתקן מתאים לסוג פסולת המחזור: מכבש, דחסן, כלוב קרטונים או כל הסדר אחר שקיבל אישור מאגף התברואה.
 3. על בעל העסק להתקשר עם חברת המחזור לצורך פינוי הפסולת למחזור.
 4. הצבת כלי האצירה או מתקני המחזור יהיו בשטח העסק והפעלתם על ידי בעלי העסק או עובדיהם. פסולת המחזור תיאסף ותאוכסן בשטח העסק על לפינוייה על ידי חברת המחזור.
 5. על פי תקנות התש"ח 1998 איסוף ופינוי פסולת למחזור. עסק שפעילותו מייצרת גם פסולת למחזור חייב לדווח על נתוני המחזור שהועברו למחזור על פי דרישת אגף התברואה של המועצה
 6. התאמת כלי האצירה, מתקני המחזור ואופן פינויים יתבצעו בהתאם לדרישת הגורם המאשר באגף התברואה.

סוגי הפוסלת למחזור:

קרטון, נייר, שמן בישול, שמני תעשיה ומסננים, מכלי משקה, מצברים, צמיגים, אריזות למיניהן, פסולת אלקטרונית.

טפסים שימושיים

יצירת קשר

יעקב מנשה
רישוי עסקים וממונה בטיחות
08-6355847
054-9799135
מירב פיתום
מזכירת אגף
08-6355802