הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית באר אורה - שינויים באזורי מגורים

 

אישור כבאות 

בהתאם לתקנות חוק התכנון והבניה ולאחר התייעצות עם רשות הכבאות, אין צורך להגיש אישור כיבוי אש עבור בתים פרטיים. מתכננים אשר קיבלו דרישה לאישור כיבוי אש בגליון הדרישות או בתיק המידע פטורים מהגשת אישור זה.
לידיעתכם - באחריות המבקש לוודא כי יותקנו כל סידורי הכבאות הנדרשים בהתאם להנחיות כיבוי אש.