תמיכה ליוצרים בחבל אילות

מדי שנה נקראים יוצרים מהחבל להגיש בקשה לתמיכה בפרויקט יצירתי. מטרת המלגה לתמוך ולעזור ליוצרים מהאזור, בני למעלה מ-18, ובכך לאפשר להם לבצע פרויקט שיקדם אותם בתחום יצירתם.
את הפרויקטים בוחנת "ועדה לתמיכה ביוצרים" - ועדה אד-הוק, המורכבת מחובבי תרבות ואומנות מהאיזור. הוועדה דנה בבקשות ע"פ קריטריונים שהוגדרו ע"י המתנ"ס עם הקמת הקרן בשנת 2000 ואשר מפורסמים בצמוד להזמנה להגשת הבקשות. 
סכום התמיכה מתייחס לסכום אותו הסביר וביקש היוצר במסגרת הגשת הבקשה ולסכום הכולל המוקצב לקרן באותה שנה ( סכום מתוך תקציב מח' תרבות – הנקבע ע"י ו. תרבות האזורית).

קריטריונים לבקשה:

 1. המלגה מיועדת לתמיכה ביוצר ולא בהכשרתו.
 2. המלגה מיועדת ליוצרים מהאזור בלבד.
 3. המלגה מיועדת לביצוע פרוייקט שניתן להגדירו.
 4. על היוצר להציג תכנית לביצוע הפרוייקט בה יתואר הפרוייקט ומטרתו.
 5. על היוצר להגדיר לוח זמנים לביצוע הפרוייקט על כל שלביו.
 6. הפרויקטים להם תינתן התמיכה, יבחרו ע"י וועדה לתמיכה ביוצרים מטעם המתנ"ס. היוצר יוזמן לפגישה עם הוועדה.
 7. אישור מלגה לפרוייקט מותנה ביצירת אינטראקציה בין היוצר לבין הקהילה האזורית. אופן האינטראקציה יוגדר ע"י היוצר, בהסכמת הוועדה, שבמידת הצורך, תעזור ליוצר להתוות את דרך החשיפה לקהילה.
 8. זמן ביצוע וחשיפת הפרוייקט – מיום קבלת אישור התמיכה ועד סוף השנה שאחריה.
 9. יוצרים שקיבלו מלגות בעבר, יכולים להגיש בקשה נוספת, אלא שלעובדה זו יהיה משקל מכריע בהחלטה של הוועדה, באם לאשר מלגה נוספת.
 10. קבלת המלגה מותנית בביצוע הפרוייקט בשלמותו.
 11. יוצר שלא יעמוד בקריטריונים יידרש להחזיר את כספי המלגה.
 12. במידה וסכום המלגה הוא מעל 2500 ₪, יהיה על היוצר להעביר למתנ"ס חשבוניות המעידות על ביצוע.
 13. יוצר שמלגתו תאושר, יחתום על טופס התחייבות.

בבקשה הגישו את הצעתכם, המביאה פרוט לסעיפים 3,4,5,7 
עד 15.7.17 
למייל מח' תרבות    tarbut@ardomnet.co.il

בברכה

איילת קריספין
מחלקת תרבות
tarbut@ardomnet.co.il