להלן הפרוטוקולים של כל ישיבות מליאת המועצה לאורך השנים: