להלן פרוטוקול הישיבה האחרונה של מליאת המועצה:

להלן כל הפרוטוקולים של ישיבות מליאת המועצה: