תושבים יקרים,
במסגרת המאמץ לצמיחה דמוגרפית, המועצה האזורית פועלת להכשרת תושבים להשתלב בתחומי עשייה נדרשים ונחוצים באזור. לצורך כך, המועצה מקצה מדי שנה תקציב למלגות עבור בני ובנות החבל בתחומי דעת נבחרים. גובה התקציב הכולל של המלגות נקבע כל שנה על ידי מליאת המועצה במסגרת תקציב המועצה.

העומדים בתנאים זכאים למלגה בגובה של 10,000 ₪ לשנה (5,000 ₪ ממפעל הפיס ו - 5,000 ₪ מהמועצה האזורית חבל אילות).

הזכאות הינה לכל שנת לימודים בנפרד ומיועדת להשלמת התואר האקדמי, ובכל מקרה לא ניתנת ליותר מ- 4 שנים. הזכאות תינתן השנה לעד 21 סטודנטים בלבד, שייבחרו על ידי וועדת המלגות. כל המופיע לעיל הינו בכפוף להחלטת וועדת המלגות.

הנחיות כלליות

 • יש למלא את הטופס באתר
 • יש לדייק ברישום הפרטים
 • יש להתייחס לכל הסעיפים בטופס ולסמן תשובות במקום המתאים
 • אם לאחר מילוי הטופס נראה לכם כי אין די בפרטים שציינתם כדי להציג את מצבכם הכלכלי ו/או המשפחתי במלואו - אנא צרפו מכתב ואישורים מתאימים

תנאים להגשת בקשה

 1. המבקשים הם תושבי חבל אילות. עדיפות תינתן לבוגרי מערכת החינוך בחבל אילות.
 2. אין הגבלת גיל אך יש עדיפות למבקשים בין הגילאים 25-40 בזמן הגשת הבקשה.
 3. הלימודים הם ללימודי תואר ראשון / שני / תעודת הוראה במוסד אקדמי מוכר באישור המל"ג. המלגה אינה מיועדת ללימודי מכינה, השלמת בגרויות או פסיכומטרי.
 4. המבקשים נדרשים לעמוד בחובות הלימודים של השנה הקודמת (מהשנה השנייה ואילך).
 5. למבקשים אין חובות למועצה.
 6. הלימודים הם במגוון המקצועות הקיימים, אך ניתנת עדיפות למקצועות הנקבעים מידי שנה, באישור הנהלת מועצה .העדיפות לשנת 2018 ניתנת למקצועות: הוראה, חינוך בלתי פורמאלי, עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה, חקלאות, פרא-רפואי, הנדסת תוכנה, הנדסה אזרחית, מנהל ציבורי. שאר המקצועות מפורטים בהמשך.
 7. כפל מלגות - הענקת מלגה למבקש שקיבל מלגה ממקור אחר ניתנת לשיקול הדעת של הוועדה.

הדרישות ממקבלי/ות המלגה

 1. התחייבות ל-130 שעות של פעילות חברתית למען הקהילה במהלך השנה בה מתקבלת המלגה. דיווח על השעות יתבצע מול מחלקת קליטה וצעירים / התנדבות במועצה האזורית ומול מפעל הפיס.
 2. השנה מתאפשר לממש את שעות הפעילות באופנים הבאים:
  - 130 שעות בחבל אילות
  - לפחות 65 שעות בחבל אילות ושאר השעות במקום אחר (השלמה ל - 130 שעות). ​​​על המלגאי/ת לאתר מקום פעילות למען הקהילה באזור מגוריו ולהמציא אישור מהאחראי על הפעילות.
 3. על המלגאי להשלים את כל שעות הפעילות לא יאוחר מה-31 ביולי 2019.
 4. על המלגאי להמציא אישור מהמעסיק שלו לשעות ההתנדבות, כולל ציון מקום ההתנדבות והמועדים בהם עבד.
 5. לא תתאפשר חפיפה עם שעות הניתנות במסגרת מלגה אחרת.
 6. במהלך הלימודים, יש לשמור על קשר עם רכז הצמיחה הדמוגרפית במועצה.
 7. נשמח אם מקבלי המלגות ישתלבו לאחר סיום הלימודים במקצועות אותם למדו.

עדיפות למקצועות הלימוד לשנת 2018

עדיפות א' -  הוראה, חינוך בלתי פורמאלי, עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה, חקלאות, פרא-רפואי, הנדסת תוכנה, הנדסה אזרחית, מנהל ציבורי.
עדיפות ב' -  רפואה, סיעוד, מערכות מידע.
עדיפות ג' -  כללי: מדעי הרוח, קולנוע, אומנות ועוד

אישורים שיש לצרף לבקשה

 1. אישור לימודים בפועל
 2. אישור גובה שכר לימוד
 3. קבלות על תשלום שכר לימוד
 4. אישורים רלוונטיים בהתאם למצבו המשפחתי של הסטודנט: תעודת זהות של הסטודנט כולל ספח, בן/בת הזוג של סטודנט יצרף אישור לימודים מעודכן.
 5. אישור לסטודנט עולה חדש עד 5 שנים בארץ
 6. כל מסמך נוסף שיכול לתרום למצבו המיוחד של הסטודנט ולא פורט לעיל

הגשת הבקשה

את הבקשה למלגה, בצירוף האישורים הנדרשים, יש להגיש כאן עד לתאריך 13/09/2018.

הרכב וועדת המלגות

 1. חבר הנהלת מועצה - יו"ר
 2. מנכ"ל החברה הכלכלית
 3. רכז צעירים וצמיחה דמוגרפית
 4. גזברית המועצה
 5. נציג ציבור
 6. רכזת תחום ההתנדבות

לו"ז לעבודת הועדה

אוגוסט - פרסום
אוגוסט וספטמבר - הגשת בקשות
ספטמבר - דיוני הוועדה
אוקטובר ונובמבר - פרסום החלטות הוועדה
נובמבר ודצמבר - טקס הענקת מלגות (לשנת הלימודים המתחילה בשנה שבה הוענקו המלגות)

לפרטים נוספים או הבהרות ניתן לצור קשר במייל klita@eilot.org.il

בהצלחה!

שרון ארובס
רכז צעירים וצמיחה דמוגרפית

ד"ר חנן גינת
ראש המועצה