תכנית האב לחבל אילות נועדה לגבש את "דמות האזור" ל- 20 השנים הבאות, הליך עיצוב דמות האזור נערך בשלבים במהלך חודשים רבים בשיתוף ציבור מובנה ואינטנסיבי. התכנית אושרה לפי שלביה במועצה ובקרב נציגי משרדי ממשלה במחוז הדרום. בקרב מקבלי ההחלטות במועצה באמצעות - ועדות היגוי פנימיות של המועצה האזורית, וכן על ידי נציגי הועדה המחוזית ועדת היגוי חיצונית המורכבת מנציגים מקצועיים של מרבית משרדי הממשלה. תכנית האב משקפת את מדיניות המועצה לפיתוחה, ומהווה מסגרת מנחה לפיתוח "מאפשר" שגובשה על בסיס עקרונות שהותוו בהגדרת "חזון האזור". התכנית הינה ברמה של אסטרטגיה ונועדה לשמש כלי לקבלת החלטות תכנוניות לפיתוחה. זאת, מתוך ראיה כוללת וארוכת טווח, כאשר כל פרויקט ותכנית מהווים חלק מתצריף של תמונת האזור. התכנית הינה גמישה באופן שתוכל להתאים עצמה למציאות משתנה על פני הזמן, והיא כוללת מנגנון מעקב ובקרה אחר יישומה.

לצפיה בתכנית האב הסופית לחבל אילות


תמצית עקרונות התכנית

  • שנת היעד של התכנית - 2030
  • גודל אוכלוסיית היעד - 11,000 תושבים, שיקלטו בשלבים. 
  • פיתוח המתבסס על עקרונות התכנון "המקיים", המתחשב במשאבי האזור - האנושיים והפיזיים בעלי האיכויות והייחודיות יוצאות הדופן שלהם ובהתאמה לעקרונות ההתיישבות הקיימים:
    • עקרונות ההתיישבות השיתופית והמאורגנת המבוססת על האוכלוסייה, הישובים הקיימים, בהתאמה לעקרונות תכנון "בר קיימא" בהתייחס למשאבי הטבע והסביבה באזור. זאת, בהתמקד בענפי כלכלה: בחקלאות בפיתוח מחקר וביישום חקלאי (מו"פ), האנרגיה המתחדשת, התיירות ובהזדמנויות כלכליות המתפתחות באזור, ובהקפדה על שמירת האיזון בין שימור ופיתוח ובכללם שמירה על השטחים והמרחבים הפתוחים של האזור. התפיסה המובילה מתייחסת לשטחים הפתוחים כאל אחד מנכסי האזור- הן לשימור והן לפיתוח.
    • הפיתוח, יתבצע באופן ממוקד, מדוד ומבוקר.
    • הראיה המרחבית מתבססת על חלוקת מרחב המועצה לשני אזורים: האזור הצפוני והאזור הדרומי (מקיבוץ יטבתה צפונה ודרומה, כשהוא עצמו משתייך לאזור הדרומי). האזורים מובחנים בהדגשי פיתוח מרחביים שונים:

האזור הצפוני - הרחבת ועיבוי הבסיס ההתיישבותי הקיים ומשיכת אוכלוסייה אליו, תוך התמקדות בפיתוח הישובים הקיימים הבאים - יהל, לוטן, נאות סמדר, נווה חריף ושחרות; וכן, בפיתוח של שלושה ישובים חדשים.

האזור הדרומי - הדגשת הפיתוח האזורי הכולל של המועצה בהתמקד באזורי התעסוקה והתיירות הראשיים בתמנע ובפיתוח המרכז האזורי הראשי הקיים, הסמוך ליטבתה. מאמצי הפיתוח יתמקדו בישובים אליפז וסמר.