לפי סעיף 5(א) לחוק חופש המידע, התשנ"ח - 1998, על הממונה להגיש אחת לשנה דיווח על פעילותו. על דיווח הממונה לכלול את הפרטים הבאים:

  • מספר הבקשות למידע שהוגשו במהלך השנה החולפת לפרסום הדו"ח.
  • מספר הבקשות שנענו בשנה החולפת, תוך חלוקה על פי סוג המענה (בחיוב, שלילה או באופן חלקי).
  • מספר הבקשות שנדחו בשנה החולפת, תוך חלוקה לפי העילות המפורטות בחוק לדחיית הבקשה למתן המידע.
  • שיעור הבקשות שנענו על פי הזמנים השונים הקבועים בחוק.
  • מספר העתירות שהוגשו על החלטת הממונה.
  • תמצית ההחלטות בעתירות אלו שיש להן חשיבות לציבור.

להלן הדו"חות: