שגרת יומה של ועדה מקומית לתכנון ובניה, הוא עיסוק במתן היתרי בנייה לפי חוק התכנון והבנייה.
העבודות הטעונות היתר הן: התוויתה של דרך סלילתה וסגירתה, הקמתו של בניין, הריסתו, כולו או מקצתו, הוספה לבניין קיים וכל תיקון בו, למעט שינוי פנימי שאינו נוגע לצד החיצוני של הבניין או במראהו או בשלד של הבניין, וכן כל עבודה אחרת שנקבעה בתקנות כטעונה היתר.

בקשה למידע

הרוצה להגיש בקשה להיתר נדרש להקדים ולבקש מהועדה מידע לגבי המותר והאסור באותו שטח. לשם כך עליו להגיש בקשה למידע תכנוני הכוללת טופס סטנדרטי, מפת מדידה, פרטים אישיים, ועוד. 
המידען בוועדה המקומית יכין תיק מידע לאותו מבקש, ובו כל המידע הנדרש לאותו שטח: התקנות הרלבנטיות, הקביעות שנקבעו בתכניות מכל הדרגים ועוד. במקביל תוגש הבקשה למידע לגופים מקומיים וארציים אשר יפרטו את דרישותיהם לגבי אותו שטח. גופים אלה כוללים את מכבי האש, פיקוד העורף, חברת החשמל, מינהל התעופה האזרחית ואחרים - לפי העניין. תיק מידע יוכן ויימסר לפונה בתוך 30 יום. תוקפו של המידע הוא לשנתיים בלבד.

לחצו כאן למילוי טופס בקשה למידע

אילן ירמולובסקי
מידען ואחראי מערכות מידע גיאוגרפי (GIS)
08-6355706
 

בקשה להיתר

בקשות לוועדה המקומית מוגשות באמצעות מערכת ארצית ממוחשבת. המערכת החדשה מלווה את כלל שלבי הרישוי באופן מקוון, ומאפשרת הגשה ובדיקה של קבצים על גבי מחשב (ולא על נייר) ומבלי להגיע פיזית למשרדים, וידוא עמידה בזמנים הקבועים בחוק, חסכון בזמן, שקיפות וגיבוי של המסמכים.

לחצו כאן להורדת טפסים ומסמכים רלוונטיים
לחצו כאן למידע נוסף באתר מנהל התכנון

רומי ביטון
רישוי הבניה
08-6355849

 

פיקוח על הבניה

במסגרת הבטחת קיומן של הוראות חוק התכנון והבנייה, חייבת הוועדה המקומית לפקח על הבנייה במרחב התכנון שלה. לצורך הפיקוח הסמיכה הוועדה מפקח הפועל מתוקף החוק ומתפקידו לאכוף את החוק בכל הנוגע לבנייה בהיתר, ללא היתר או בסטייה ממנו. הפיקוח מבוצע בהתאם לחוק התכנון והבנייה, הנחיות היועץ המשפטי לממשלה ומדיניות האכיפה של הוועדה.
פעילות הפיקוח כוללת גם מתן טופס 4 ותעודת גמר למבנים שהוקמו.

לחצו כאן להורדת טפסים ומסמכים רלוונטיים
מסמכי מקור מלאים וחתומים יש להעביר למפקח הועדה.

מיכאל טרבה
רישוי ופיקוח על הבניה
08-6355726