הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה היא מוסד תכנון. הרכבה של ועדה מקומית הוא מועצת הרשות, ויושב הראש שלה הוא ראש הרשות. לוועדה המקומית סמכויות שונות בתחומי התכנון והבנייה. הועדה המקומית במליאתה תדון בנושאים תכנוניים מאד משמעותיים, או בנושא שחבר וועדת המשנה או משקיף דרשו להעלות במליאה. לצד הוועדה פועלת יחידת ההנדסה המקומית ובראשה מהנדס הועדה.