על פי הוראות חוק התכנון והבנייה, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה נדרש להגיש לשר האוצר ולפרסם באתר האינטרנט של הוועדה דוח שנתי על פעולתה. להלן המסמכים הנוגעים לפעילות הועדה: